תקנון מבצעי סניפים

 

קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ

תקנון מבצע תכשיט שלישי מתנה - בסניפים

1. עורכת המבצע

עורכת המבצע הינה קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ (להלן - "מגנוליה").

2. תקופת המבצע

2.1        מיום 1.12.2019 ועד ליום 31.12.2019 יתקיים מבצע " בכל קניית שני תכשיטים תקבל הלקוחה תכשיט שלישי במתנה! מבין כל התכשיטים המשתתפים במבצע" (להלן - "המבצע") בסניפי רשת מגנוליה .

2.2     מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע בכל עת בהודעה ללקוחות, באותו אופן שבו פורסם המבצע.

3. תנאי המבצע

3.1     המבצע יערך בהתאם ובכפוף להוראות התקנון המפורט להלן. השימוש בתקנון זה בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

3.2     תכשיטים המשתתפים במבצע - מגוון תכשיטים מן התכשיטים הנרכשים ברשת מגנוליה, שאינם תכשיטי מבצע, ואשר נמכרו במחירו המלא ללא כפל מבצעים. במסגרת הגדרת "תכשיט" לצורך מבצע זה לא יכללו מוצרים שאינם תכשיטים ובכלל זה, אך לא רק: אביזרים, קופסאות, מוצרים נלווים, מוצרי קד"מ, וכו'. 

3.3     במסגרת המבצע, יתאפשר לכל לקוח, הרוכש באחד מסניפי רשת מגנוליה, שני תכשיטים המשתתפים במבצע, ולקבל תכשיט נוסף אחד מהתכשיטים הנמכרים באותו הסניף, הזול מבין השלושה, במתנה.

3.5     ככל והלקוח ירכוש תכשיט רביעי המשתתף במבצע, יהיה זה במחיר מלא. במקרה כזה הלקוח זכאי לרכוש שני תכשיטים נוספים המשתתפים במבצע ולקבל את השלישי, הזול מבין השלושה, במתנה.

3.6     ההנחה, במסגרת המבצע, תינתן על התכשיטים הזולים מבין התכשיטים שיירכשו באותה עסקה, בעוד בגין התכשיט היקר מבניהם ישולם המחיר המלא.

3.7     אין כפל מבצעים או הנחות.

3.8     ניתן להשתתף במבצע באמצעות שימוש בשוברי קניה ובשוברי מתנה (Gift Card) אשר הונפקו על ידי מגנוליה בגין קניה קודמת ו/או אחרים רק בסניפי הרשת של מגנוליה.

3.9     קבלת מוצר שלישי במתנה על פי תנאי מבצע זה תוכל להיעשות אך ורק באותו הסניף בו נרכשו שני התכשיטים הראשונים במחיר מלא, ובמעמד קניית שני התכשיטים הראשונים באותו הסניף. לא ניתן יהיה לקבל תכשיט שלישי במתנה שלא במעמד רכישת שני התכשיטים האחרים ו/או לפצל את הרכישה ו/או קבלת המתנה למועדים או סניפים שונים.

3.10   במסגרת המבצע לא תתאפשר רכישת מוצרים/תכשיטים אשר המקט שלהם מתחיל באות "O".

3.11   המבצע אינו כולל תכשיטים בקטגוריית ה- "Sale".

4. מדיניות החלפה, זיכוי והחזר כספי בתקופת המבצע

4.1     החלפה:

4.1.1 זכאות להחליף תכשיט שנרכש בתקופת המבצע תהא בהתאם למדיניות ההחזרות של מגנוליה וכמפורט במדיניות החזרת המוצרים בסניפי מגנוליה.

4.1.2 בביצוע החלפה רשאי הלקוח להחליף את כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה או חלקם ולקבל בעבור ההחלפה את הסכום המלא בו נרכש/ו התכשיט/ים.

4.1.3 אם הוחלף תכשיט שנרכש בתקופת המבצע בתכשיט זול יותר ממחירו המלא של הפריט אשר הוחזר, לא יינתן זיכוי או החזר בגין ההפרש.

4.1.4 אם הוחלף תכשיט שנרכש בתקופת המבצע בתכשיט יקר יותר, ישלים הלקוח את ההפרש בין מחירו המלא של התכשיט שנרכש על ידו בתקופת המבצע (בלא חישוב שווי הטבת המבצע), לבין מחירו המלא של התכשיט החדש.

4.2     החזר כספי:

4.2.1 מתן החזר כספי בגין תכשיט שנרכש בתקופת המבצע, יהיה בהתאם למדיניות ההחזרות של מגנוליה, כמפורט במדיניות החזרת המוצרים בסניפי מגנוליה ובהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

4.2.2 לקוח המעוניין לקבל החזר כספי על כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה זכאי לקבל החזר כספי על הסכום ששולם בפועל בניקוי של 5% משווי העסקה או בסכום של 100 ₪.

4.2.3 חבר מועדון המבקש החזר כספי על חלק מהפריטים אשר נרכשו באותה עסקה, זכאי להחליף את התכשיט או לקבל שובר זיכוי בלבד. לא ניתן לקבל החזר כספי עבור חלק מהתכשיטים שנרכשו באותה עסקה.

4.3     זיכוי:

4.3.1 קבלת שובר זיכוי במקרה של החזרת פריט שנרכש בתקופת המבצע תהא בהתאם למדיניות ההחזרות של מגנוליה, כמפורט במדיניות החזרת המוצרים בסניפי מגנוליה.

4.3.2 לקוח המבקש לקבל שובר זיכוי עבור כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה זכאי לקבל זיכוי בגין הסכום המלא ששילם עבור הפריטים שנרכשו.

4.3.3 לקוח המבקש לקבל שובר זיכוי עבור חלק מהתכשיטים שנרכשו באותה עסקה זכאי לקבל זיכוי באופן יחסי להנחה שקיבל באותה עסקה.

4.3.4 יובהר, לא יינתן שובר זיכוי עבור החלפה שניה.

5. אחריות

מגנוליה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

6. כללי

6.1     מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, ולהוסיף או לגרוע מרשימת הדגמים הנכללים במסגרת תכשיטי מבצע ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באותו אופן שבו פורסם המבצע לראשונה.

6.2     מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תקנון המבצע יהיה כפוף לתקנון מועדון לקוחות מגנוליה בשינויים המחוייבים. 

6.3     כל המחירים כוללים מע"מ.

6.4     התשלום בגין הרכישות באתר האינטרנט יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

6.5     על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.

 

    

   קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ

עד 50% הנחה בקטגוריית ה-SALE – בסניפים בלבד

1. עורכת המבצע

עורכת המבצע הינה קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ (להלן - "מגנוליה").

2. תקופת המבצע

2.1.    בתקופה שהחל מיום 29.5.2019 יתקיים מבצע "עד 50% הנחה על קטגוריית ה-SALE בלבד בסניפי מגנוליה" (להלן - "המבצע").

2.2     מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע בהודעה ללקוחות, באותו אופן שבו פורסם המבצע.

3. תנאי המבצע

3.1.    המבצע יערך בהתאם ובכפוף להוראות התקנון המפורט להלן. השימוש בתקנון זה בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

3.2.    תכשיטים המשתתפים במבצע - מגוון תכשיטים מן התכשיטים הנרכשים ברשת מגנוליה, ונמכרים במחיר מלא ללא כפל מבצעים. במסגרת הגדרת "תכשיט" לצורך מבצע זה לא יכללו מוצרים שאינם תכשיטים ובכלל זה, אך לא רק: אביזרים, קופסאות, מוצרים נלווים, מוצרי קד"מ וכו'. 

3.3     במסגרת המבצע, כל לקוח זכאי לרכוש תכשיטים מתוך מגוון התכשיטים המשתתפים במבצע בקטגוריית ה- SALE ולקבל עד 50% הנחה בסניפי מגנוליה" (להלן - "ההנחה" ו- "אתר מגנוליה", בהתאמה).

3.4.    אין כפל מבצעים או הנחות.

3.5     המבצע יערך בהתאם לתקופת המבצע או עד מועד גמר המלאי לפי המוקדם מבניהם.  

3.6.     ניתן לממש במסגרת המבצע שוברי מתנה (Gift Card) אשר הונפקו על ידי מגנוליה.

3.7      במסגרת המבצע לא תתאפשר רכישת תכשיטים אשר תחילתם באות "O".

3.8     במסגרת המבצע ניתן לממש הטבות הצטרפות או הטבת יום הולדת.

3.9     במסגרת המבצע ניתן לצבור נקודות ולממש צבירת נקודות.

3.10   המבצע מופנה לכלל הציבור בישראל.

4. מדיניות החלפה, זיכוי והחזר כספי בתקופת המבצע

4.1     החלפה:

4.1.1 זכאות להחליף תכשיט שנרכש בתקופת המבצע תהא בהתאם למדיניות ההחזרות של מגנוליה , כמפורט במדיניות החזרת המוצרים באתר הרשת.

4.1.2 בביצוע החלפה רשאי הלקוח להחליף את כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה או חלקם ולקבל בעבור ההחלפה את הסכום ששולם בפועל.

4.1.3 במסגרת המבצע תתאפשר החלפה במחיר ששולם על המוצר.

4.2     החזר כספי:

4.2.1 מתן החזר כספי בגין תכשיט שנרכש בתקופת המבצע, יהיה בהתאם למדיניות ההחזרות של מגנוליה, כמפורט במדיניות החזרת המוצרים בסניפי מגנוליה ובהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

4.2.2 לקוח המעוניין לקבל החזר כספי על כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה זכאי לקבל החזר כספי על הסכום ששולם בפועל בניכוי של 5% משווי העסקה או בסכום של 100 ₪, הנמוך מבניהם.

4.2.3 חבר מועדון המבקש החזר כספי על חלק מהפריטים אשר נרכשו באותה עסקה, זכאי להחליף את התכשיט או לקבל שובר זיכוי בלבד. לא ניתן לקבל החזר כספי עבור חלק מהתכשיטים שנרכשו באותה עסקה.

4.3     זיכוי:

4.3.1 קבלת שובר זיכוי במקרה של החזרת פריט שנרכש בתקופת המבצע תהא בהתאם למדיניות ההחזרות של מגנוליה, כמפורט במדיניות החזרת המוצרים בסניפי מגנוליה.

4.3.2 לקוח המבקש לקבל שובר זיכוי עבור כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה זכאי לקבל זיכוי בגין הסכום המלא ששילם עבור הפריטים שנרכשו.

4.3.3 לקוח המבקש לקבל שובר זיכוי עבור חלק מהתכשיטים שנרכשו באותה עסקה זכאי לקבל זיכוי באופן יחסי להנחה שקיבל באותה עסקה.

4.3.4 יובהר, לא יינתן שובר זיכוי עבור החלפה שניה.

5. אחריות

מגנוליה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

6. כללי

6.1     מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, ולהוסיף או לגרוע מרשימת הדגמים הנכללים במסגרת תכשיטי מבצע ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באותו אופן שבו פורסם המבצע לראשונה.

6.2     בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם לגבי עניין המוסדר בהם, לרבות באמצעות המדיה הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה.

6.3     מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תקנון המבצע יהיה כפוף למועדון לקוחות מגנוליה בשינויים המחוייבים. 

6.4     כל המחירים כוללים מע"מ.

6.5     התשלום בגין הרכישות יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד.  

6.6     על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.

 

קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ

תקנון שת"פ מגנוליה - ידיעות אחרונות

1. עורכת המבצע

עורכת המבצע הינה קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ (להלן - "מגנוליה") בשיתוף עם ידיעות אחרונות בע"מ (להלן - "ידיעות אחרונות").

2. תקופת המבצע

2.1     המבצע יתקיים בתקופה שתחל ביום 1.12.2019 ועד ליום 31.12.2019 (להלן - "תקופת המבצע").

2.2     מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, להפסיק/ לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או תנאי המבצע ו/או תקופת המבצע בכל עת בהודעה ללקוחות, באותו אופן שבו פורסם המבצע.

3. המבצע

3.1       המבצע יערך בהתאם ובכפוף להוראות התקנון המפורט להלן. השימוש בתקנון זה בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

3.2       המבצע יתקיים בסניפי רשת מגנוליה ובאתר מגנוליה באינטרנט בכתובת: https://www.magnolia-jewellery.com.

3.3       מנויי "ידיעות אחרונות" המעוניינים להשתתף במבצע ייכנסו במהלך תקופת המבצע לאתר ידיעות אחרונות בכתובת: https://benefits.yedioth.co.il/?utm_source=ynet&utm_medium=menuim_area&utm_campaign=moadon_hhatavot  (להלן - "אתר ידיעות") ויורידו את קוד הקופון למבצע, המופיע באתר (להלן - "קוד הקופון"). 

3.4       מנויי ידיעות אחרונות אשר הורידו את קוד הקופון כאמור, יהיו רשאים לרכוש באמצעותו במהלך תקופת המבצע תכשיט מגנוליה מהתכשיטים המשתתפים במבצע, במחיר של 80 ₪ בלבד (להלן - "מחיר המבצע").

3.5       מימוש ההטבה ייעשה בסניפי מגנוליה עם הצגת קוד הקופון בטלפון הנייד, או באמצעות רכישה באתר האינטרנט של מגנוליה על ידי הזנת קוד הקופון במיקום המתאים לכך.

3.6       התכשיטים המשתתפים במבצע:

מק"ט

תמונה

מחיר רגיל

מחיר מבצע (בכפוף להוראות התקנון)

00112 Q

 

 

209 ₪

80 ₪

00113 Q

 

 

179 ₪

80 ₪

00114 Q

 

 

159 ₪

80 ₪

 

3.7       מובהר כי אין כפל מבצעים/ הנחות.

3.8       במסגרת רכישת המוצר במחיר המבצע לא ניתן לממש הטבות אחרות (כגון הטבת הצטרפות למועדון, הטבת יום הולדת וכו').

3.9       במסגרת רכישת המוצר במחיר המבצע לא ניתן לממש נקודות שנצברו לרוכש במסגרת חברותו במועדון מגנוליה וכן לא ניתן לצבור נקודות מועדון בגין הרכישה במסגרת המבצע.

3.10      מובהר כי ניתן לממש את הרכישה במסגרת המבצע על ידי שימוש בכרטיס מתנה (Gift Card) של מגנוליה.

3.11      לא ניתן לממש את קוד הטבה באופן חלקי או לשיעורים.

3.12      ניתן לממש קוד קופון אחד ללקוח.

3.13      מימוש קוד הקופון הינו חד פעמי בקניית מוצר אחד מהתכשיטים המשתתפים במבצע בלבד.

3.14      ההטבה אינה ניתנת להחלפה או להמרה כלשהי (לרבות המרה למזומן או זיכוי כספי).

3.15      לא ניתן יהיה לממש את ההטבה במסגרת המבצע לאחר תום תקופת המבצע.

3.16      מימוש ההטבה עד גמר המלאי (מלאי מינימום של 500 יחידות) או עד תום תקופת המבצע, לפי המוקדם.

4. מדיניות החלפה, זיכוי והחזר כספי בתקופת המבצע

4.1     החלפה:

4.1.1 זכאות להחליף תכשיט שנרכש במסגרת המבצע תהא בהתאם למדיניות ההחלפות של מגנוליה וכמפורט במדיניות ההחלפות וההחזרות בסניפי מגנוליה, וזאת בכפוף לאמור בתקנון זה.

4.1.2 בביצוע החלפה רשאי הלקוח להחליף את התכשיט שנרכש במסגרת המבצע במוצר אחר בסכום השווה למחיר ששילם בפועל הלקוח בגין המוצר שהוחלף.

4.2     החזר כספי:

4.2.1 זכאות להחזר כספי בגין תכשיט שנרכש במסגרת המבצע תהא בהתאם למדיניות ההחזרות של מגנוליה, כמפורט במדיניות ההחלפות וההחזרות בסניפי מגנוליה, ובהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

4.2.2 לקוח המעוניין לקבל החזר כספי על כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה (ובלבד שמחירם המקורי מעל 50 ש"ח) זכאי לקבל החזר כספי על הסכום ששולם בפועל בניכוי של 5% משווי העסקה או בסכום של 100 ₪, הנמוך מבניהם.

          לעניין זה, לקוח שרכש מוצר במסגרת המבצע באמצעות קוד הקופון ומעוניין לבטל את העסקה ורוצה לקבל החזר כספי, ההחזר הכספי יינתן רק אם הלקוח הגיע תוך 2 ימי עסקים למגנוליה. ההחזר הכספי יינתן על הסכום שהלקוח שילם בגין המוצר (מחיר המבצע).

4.2.3 חבר מועדון המבקש החזר כספי על חלק מהפריטים אשר נרכשו באותה עסקה, זכאי להחליף את התכשיט או לקבל שובר זיכוי בלבד. לא ניתן לקבל החזר כספי עבור חלק מהתכשיטים שנרכשו באותה עסקה.

4.3     זיכוי:

4.3.1 זכאות לקבלת שובר זיכוי בגין תכשיט שנרכש במסגרת המבצע תהא בהתאם למדיניות ההחזרות של מגנוליה, כמפורט במדיניות ההחלפות וההחזרות בסניפי מגנוליה.

4.3.2 לקוח המבקש לקבל שובר זיכוי עבור כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה זכאי לקבל זיכוי בגין המחיר ששילם עבור הפריטים שנרכשו.

4.3.3 יובהר, לא יינתן שובר זיכוי עבור החלפה שניה.

 

5. אחריות

מגנוליה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

6. כללי

6.1     מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, ולהוסיף או לגרוע מרשימת הדגמים הנכללים במסגרת תכשיטי מבצע ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באותו אופן שבו פורסם המבצע לראשונה.

6.2     בזמן מבצע מגנוליה משתדלת להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים באתר בזמן אמת. עם זאת, ייתכן כי עלולים להיווצר פערים בין המחיר המוצג למחיר המבצע בעת השלמת הליך הזמנה. במצב כזה מגנוליה תישא באחריות לפערי המבצע ותפצה את הלקוח בהתאם לתנאי המבצע כפי שמוסדרים בתקנון המבצע הרלוונטי. בכל מקרה לא תישא מגנוליה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

6.3     מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תקנון המבצע יהיה כפוף לתקנון מועדון לקוחות מגנוליה בשינויים המחוייבים. 

6.4     כל המחירים כוללים מע"מ.

6.5     התשלום בגין הרכישות בסניפי מגנוליה יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או מזומן או Gift Card של מגנוליה.

6.6     על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.

 

 

קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ

תקנון 40 ש"ח הנחה בקניה מעל 149 ש"ח בבית הקולנוע "הוט סינמה" בקניון חוצות כרמיאל

1. עורכת המבצע

עורכת המבצע הינה קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ (להלן - "מגנוליה") בשיתוף עם קניון חוצות כרמיאל ובית הקולנוע הוט סינמה "HOT CINEMA" (להלן - "הקניון" ו- "בית הקולנוע").

2. תקופת המבצע

2.1     בתקופה שתחל ביום 21.11.2019 יוכלו משתתפי אירועי בית הקולנוע בקניון חוצות כרמיאל  לקבל שובר הטבה על סך של 40 ש"ח לרכישת תכשיטים המשתתפים במבצע ברכישה מעל 149 ש"ח (להלן - "המבצע").

2.2     מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע בכל עת בהודעה ללקוחות, באותו אופן שבו פורסם המבצע.

3. תנאי המבצע

3.1       המבצע יערך בהתאם ובכפוף להוראות התקנון המפורט להלן. השימוש בתקנון זה בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

3.2       המבצע יתקיים בסניף מגנוליה בקניון חוצות כרמיאל שבכרמיאל בלבד (לא תינתן אפשרות לרכישה באתר), בהצגת שובר ההטבה.

         "שובר ההטבה" - שובר אישי וחד פעמי, בעל תקופת מימוש מוגדרת עד ליום 28.2.2020, שהתקבל מהנהלת הקניון, המקנה 40 ש"ח הנחה בעת רכישת תכשיטים מעל לסך של 149 ש"ח מתוך מגוון התכשיטים המשתתפים במבצע (להלן - "תקופת המימוש" ו- "שובר ההטבה", בהתאמה).

3.3       תכשיטים המשתתפים במבצע - מגוון תכשיטים מן התכשיטים הנרכשים ברשת מגנוליה, שאינם תכשיטי מבצע, ואשר נמכרו במחירו המלא ללא כפל מבצעים. במסגרת הגדרת "תכשיט" לצורך מבצע זה לא יכללו מוצרים שאינם תכשיטים ובכלל זה, אך לא רק: אביזרים, קופסאות, מוצרים נלווים, מוצרי קד"מ, וכו'. 

3.4       במסגרת המבצע, יתאפשר לכל לקוח אשר יקבל את שובר ההטבה, לרכוש תכשיטים מהתכשיטים המשתתפים במבצע בסניף מגנוליה שבקניון חוצות כרמיאל בסך של 149 ש"ח ומעלה ולקבל הנחה של 40 ש"ח בהצגת שובר ההטבה בלבד.

3.5       שובר ההטבה לא כולל כפל מבצעים או הנחות. 

3.6       ניתן להשתמש באמצעות שימוש בשוברי קניה אשר הונפקו על ידי מגנוליה בגין קניה קודמת ו/או אחרים רק בסניפי הרשת של מגנוליה.

3.7       לא ניתן לרכוש באמצעות שובר ההטבה שוברי מתנה (Gift Card) אשר הונפקו על ידי מגנוליה.

3.8       ניתן לממש במסגרת הרכישה בשובר ההטבה שוברי מתנה (Gift Card) אשר הונפקו על ידי מגנוליה ברכישות בסניפים.

3.9       לא ניתן לממש את ההטבה על תכשיטים שתחילתם באות "O".

3.10      ניתן לצבור נקודות במועדון על החלק ששולם בעסקה ללא שובר ההטבה.

3.11      לא ניתן לממש את שובר ההטבה באופן חלקי או לשיעורים או לפצל למספר עסקאות שונות.

3.12      ניתן לממש שובר הטבה אחד בכל רכישה.

3.13      מימוש שובר ההטבה הינו חד פעמי בקניית תכשיטים המשתתפים במבצע ואינו ניתן להחלפה או להמרה בכסף או שווה כסף.

3.14      לא ניתן יהיה לממש את שובר ההטבה לאחר תום תקופת המבצע.

3.15      לא ינתן עודף ו/או זיכוי כספי בגין שימוש חלקי בשובר ההטבה.

3.16      את שובר ההטבה יש למסור לנציגת המכירה בסניף מגנוליה בקניון במימוש ההטבה.

4. מדיניות החלפה, זיכוי והחזר כספי בתקופת המבצע

4.1     החלפה:

4.1.1 זכאות להחליף תכשיט שנרכש בתקופת המבצע תהא בהתאם למדיניות ההחזרות של מגנוליה וכמפורט במדיניות החזרת המוצרים בסניפי מגנוליה.

4.1.2 בביצוע החלפה רשאי הלקוח להחליף את כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה או חלקם ולקבל בעבור ההחלפה את הסכום המלא בו נרכש/ו התכשיט/ים.

4.1.3 במסגרת המבצע תתאפשר החלפה במחיר ששולם על המוצר.

4.2     החזר כספי:

4.2.1 מתן החזר כספי בגין תכשיט שנרכש בתקופת המבצע, יהיה בהתאם למדיניות ההחזרות של מגנוליה, כמפורט במדיניות החזרת המוצרים בסניפי מגנוליה ובהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

4.2.2 לקוח המעוניין לקבל החזר כספי על כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה (ובלבד שמחירם המקורי מעל 50 ש"ח) זכאי לקבל החזר כספי על הסכום ששולם בפועל בהפחתת 5% עמלת ביטול.

          לעניין זה, לקוח שרכש את שובר ההטבה ומעוניין לבטל את העסקה ורוצה לקבל החזר כספי, ההחזר הכספי ינתן רק אם הלקוח הגיע תוך 2 ימי עסקים למגנוליה והוסיף תשלום מעבר לסכום שובר ההטבה ורק על התשלום זה יינתן ההחזר (לא ינתן החזר כספי על החלק ששולם בעד שובר ההטבה).

4.2.3 חבר מועדון המבקש החזר כספי על חלק מהפריטים אשר נרכשו באותה עסקה, זכאי להחליף את התכשיט או לקבל שובר זיכוי בלבד. לא ניתן לקבל החזר כספי עבור חלק מהתכשיטים שנרכשו באותה עסקה.

4.3     זיכוי:

4.3.1 קבלת שובר זיכוי במקרה של החזרת פריט שנרכש בתקופת המבצע תהא בהתאם למדיניות ההחזרות של מגנוליה, כמפורט במדיניות החזרת המוצרים בסניפי מגנוליה.

4.3.2 לקוח המבקש לקבל שובר זיכוי עבור כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה זכאי לקבל זיכוי בגין הסכום המלא ששילם עבור הפריטים שנרכשו.

          לעניין זה, לקוח שרכש את שובר ההטבה ורוצה לקבל זיכוי, הזיכוי ינתן רק אם הלקוח הוסיף תשלום מעבר לסכום שובר ההטבה ורק על התשלום זה יינתן הזיכוי (לא ינתן זיכוי על החלק ששולם בעד שובר ההטבה).

4.3.3 לקוח המבקש לקבל שובר זיכוי עבור חלק מהתכשיטים שנרכשו באותה עסקה זכאי לקבל זיכוי באופן יחסי להנחה שקיבל באותה עסקה.

4.3.4 יובהר, לא יינתן שובר זיכוי עבור החלפה שניה.

5. אחריות

מגנוליה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

6. כללי

6.1     מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, ולהוסיף או לגרוע מרשימת הדגמים הנכללים במסגרת תכשיטי מבצע ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באותו אופן שבו פורסם המבצע לראשונה.

6.2     מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תקנון המבצע יהיה כפוף לתקנון מועדון לקוחות מגנוליה בשינויים המחוייבים. 

6.3     כל המחירים כוללים מע"מ.

6.4     התשלום בגין הרכישות בסניפי מגנוליה יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, מזומן אוGift Card.

6.5     על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.

 

קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ (להלן "מגנוליה")

תקנון 2019 Black Friday בקניון שרונים - מימוש השוברים בסניף מגנוליה

  1. מבוא

קניון שרונים בהוד-השרון (להלן - "הקניון") עורך מבצע Black Friday במסגרתו הרוכשים בחנויות הקניון המשתתפות במבצע ביום 29.11.2019, יהיו זכאים לקבל שוברים עד מחצית משווי הרכישה, בכפולות של 50 ₪ (להלן - "השוברים"), לרכישה בחנויות המשתתפות במבצע בין התאריכים 1.12.19 - 7.12.19 (להלן - "תקופת המימוש"), והכל בהתאם לתקנון המבצע מטעם הקניון.

להלן יפורטו במסגרת תקנון זה התנאים החלים על מימוש השוברים בסניף מגנוליה בקניון שרונים.

2. תנאים למימוש השוברים המתקבלים במסגרת המבצע בסניף מגנוליה

2.1       מימוש השוברים בסניף מגנוליה שרונים בלבד (מובהר כי לא ניתן לרכוש באתר האינטרנט או בסניפים אחרים באמצעות השובר).

2.2       מימוש השוברים יתאפשר בתקופת המימוש בלבד.

2.3       מימוש השוברים הינו ברכישת תכשיטים בלבד. לא יתאפשר לרכוש באמצעות השוברים מוצרים אחרים (למשל אביזרים, קופסאות, מוצרים נלווים, מוצרי קד"מ, וכו') וכן לא ניתן לרכוש באמצעותם כרטיסי מתנה (Gift Card). בנוסף, לא ניתן יהיה לרכוש באמצעות השוברים תכשיטים אשר המק"ט שלהם מתחיל באות "o".

2.4       לא תבוצע צבירת נקודות לגבי רכישות שבוצעו באמצעות השובר (במקרה של עסקה ששולמה באופן חלקי באמצעות השובר ובאופן חלקי באמצעי תשלום אחר, תתאפשר צבירת נקודות רק על החלק ששולם בעסקה שלא באמצעות השובר).

2.5       השובר אינו ניתן להמרה למזומן ו/או לזיכוי.

2.6       במקרה של רכישה בסכום הנמוך מסכום השובר לא יינתן עודף ו/או זיכוי בגין שימוש חלקי כאמור.

3. מדיניות החלפה, זיכוי והחזר כספי

3.1     החלפה:

3.1.1 זכאות להחליף תכשיט שנרכש בתקופת המבצע תהא בהתאם למדיניות ההחזרות של מגנוליה וכמפורט במדיניות החזרת המוצרים בסניפי מגנוליה.

3.1.2 בביצוע החלפה רשאי הלקוח להחליף את כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה או חלקם ולקבל בעבור ההחלפה את הסכום המלא בו נרכש/ו התכשיט/ים.

3.2     החזר כספי:

3.2.1 מתן החזר כספי בגין תכשיט שנרכש בתקופת המבצע, יהיה בהתאם למדיניות ההחזרות של מגנוליה, כמפורט במדיניות החזרת המוצרים בסניפי מגנוליה ובהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

3.2.2 לקוח המעוניין לקבל החזר כספי על כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה זכאי לקבל החזר כספי על הסכום ששולם בפועל בניכוי של 5% משווי העסקה או 100 ₪, הנמוך מבניהם.

          לעניין זה, לקוח שרכש באמצעות שובר ההטבה ומעוניין לבטל את העסקה ורוצה לקבל החזר כספי, ההחזר הכספי ינתן רק אם הלקוח הגיע תוך 2 ימי עסקים למגנוליה והוסיף תשלום מעבר לסכום שובר ההטבה ורק על התשלום זה יינתן ההחזר (לא ינתן החזר כספי על החלק ששולם בעד שובר ההטבה).

3.2.3 חבר מועדון המבקש החזר כספי על חלק מהפריטים אשר נרכשו באותה עסקה, זכאי להחליף את התכשיט או לקבל שובר זיכוי בלבד. לא ניתן לקבל החזר כספי עבור חלק מהתכשיטים שנרכשו באותה עסקה.

3.3     זיכוי:

3.3.1 קבלת שובר זיכוי במקרה של החזרת פריט שנרכש בתקופת המבצע תהא בהתאם למדיניות ההחזרות של מגנוליה, כמפורט במדיניות החזרת המוצרים בסניפי מגנוליה.

3.3.2 לקוח המבקש לקבל שובר זיכוי עבור כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה זכאי לקבל זיכוי בגין הסכום המלא ששילם עבור הפריטים שנרכשו.

          לעניין זה, לקוח שרכש באמצעות שובר ההטבה ורוצה לקבל זיכוי, הזיכוי ינתן רק אם הלקוח הוסיף תשלום מעבר לסכום שובר ההטבה ורק על התשלום זה יינתן הזיכוי (לא ינתן זיכוי על החלק ששולם בעד שובר ההטבה).

3.3.3 לקוח המבקש לקבל שובר זיכוי עבור חלק מהתכשיטים שנרכשו באותה עסקה זכאי לקבל זיכוי באופן יחסי להנחה שקיבל באותה עסקה.

3.3.4 יובהר, לא יינתן שובר זיכוי עבור החלפה שניה.

 

4. אחריות

מגנוליה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

5. כללי

5.1     מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, להוסיף או לגרוע מרשימת הדגמים הנכללים במסגרת תכשיטי מבצע ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באותו אופן שבו פורסם תקנון זה.

5.2     מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תקנון זה יהיה כפוף לתקנון מועדון לקוחות מגנוליה בשינויים המחוייבים. 

5.3     כל המחירים כוללים מע"מ.

5.4     התשלום בגין הרכישות בסניפי מגנוליה יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, מזומן אוGift Card.

5.5     על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.