תקנון מבצעי סניפים

 

 

 

 

קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ

 

תקנון מבצע "קנה-שלם"

 

1. עורכת המבצע

 

עורכת המבצע הינה קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ (להלן - "מגנוליה").

2. תקופת המבצע

 

2.1.   בתקופה שהחל מיום 1.1.2020 ועד יום 27.1.2020 יתקיים מבצע "קנה-שלם" (להלן - "המבצע").

 

2.2    מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע בהודעה לצרכנים, באותו אופן שבו פורסם המבצע.

 

3. תנאי המבצע

 

3.1     המבצע יערך בהתאם ובכפוף להוראות התקנון המפורט להלן. השימוש בתקנון זה בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

 

3.2     מוצרים המשתתפים במבצע - המבצע חל על כל התכשיטים וקופסאות התכשיטים הנמכרים בסניפי הרשת. מובהר כי המבצע אינו חל על מוצרים אחרים הנמכרים ברשת (כגון מטליות, חומרי ניקוי, כרטיסי ברכה, מוצרי קד"מ וכו'). 

 

 

3.3     במסגרת המבצע, לקוח הרוכש מוצרים המשתתפים במבצע בסכומים הבאים, ישלם בפועל את הסכומים המפורטים בצידם:
קונים ב-300 ₪  - משלמים 200 ₪.
קונים ב-500 ₪ - משלמים 350 ₪.
קונים ב-700 ₪ - משלמים 500 ₪.

 

         תשומת הלב כי ההנחה תינתן עבור הסכומים המדויקים המפורטים לעיל. לקוח אשר רכש בסכום שונה מהסכומים המפורטים לעיל, לא תינתן לו הנחה על ההפרש בין סכום הרכישה לסכום המזכה בהנחה. לדוגמא: לקוח אשר רכש תכשיטים ב-400 ₪ ישלם בפועל 300 ₪ (כלומר ישלם 200 ₪ במקום 300 ₪ הראשונים, וכן את מלוא 100 ₪ הנוספים).

 

3.4     אין כפל מבצעים או הנחות.

 

3.5     המבצע יתקיים בכל סניפי רשת מגנוליה בישראל, למעט בסניפי העודפים (outlet). המבצע לא חל ברכישות באתר האינטרנט.

 

3.6       קבלת ההנחה, על פי תנאי מבצע זה, תוכל להיעשות אך ורק באותו הסניף בו נרכשו התכשיטים, ובמעמד אותה קנייה. לא ניתן יהיה לפצל את הרכישות ו/או לקבל את ההנחה במועדים או בסניפים שונים. 

 

3.7       ניתן לממש במסגרת המבצע שוברי מתנה (Gift Card) אשר הונפקו על ידי מגנוליה.

 

3.8       ניתן לממש במסגרת המבצע נקודות מועדון, הטבות הצטרפות והטבת יום הולדת.

 

3.9       קבלת ההנחה, על פי תנאי מבצע זה, תינתן במעמד הרכישה. 

 

3.10      המבצע מופנה לכלל הציבור בישראל.

 

4. מדיניות החלפה, זיכוי והחזר כספי בתקופת המבצע

 

4.1     החלפה:

 

4.1.1 זכאות להחליף תכשיט שנרכש בתקופת המבצע תהא בהתאם למדיניות ההחזרות של מגנוליה וכמפורט במדיניות החזרת המוצרים בסניפי מגנוליה.

 

4.1.2 בביצוע החלפה רשאי הלקוח להחליף את כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה או חלקם ולקבל בעבור ההחלפה את הסכום המלא בו נרכש/ו התכשיט/ים.

 

4.1.3 במסגרת המבצע תתאפשר החלפה במחיר מלא של המוצר רק בהחזרת כל הפריטים שנרכשו באותה עסקה. יובהר, ככל והלקוח מעוניין להחזיר תכשיט אחד מתוך כלל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה, זכאי הלקוח להחלפה מחיר היחסי בו נרכש התכשיט.

 

4.1.4  אם הוחלף תכשיט שנרכש בתקופת המבצע בתכשיט זול יותר ממחירו המלא של הפריט אשר הוחזר, לא יינתן זיכוי או החזר בגין ההפרש.

 

4.1.5 אם הוחלף תכשיט שנרכש בתקופת המבצע בתכשיט יקר יותר, ישלים הלקוח את ההפרש בין מחירו המלא של התכשיט שנרכש על ידו בתקופת המבצע (בלא חישוב שווי הטבת המבצע), לבין מחירו המלא של התכשיט החדש.

 

4.2     החזר כספי:

 

4.2.1 מתן החזר כספי בגין תכשיט שנרכש בתקופת המבצע, יהיה בהתאם למדיניות ההחזרות של מגנוליה, כמפורט במדיניות החזרת המוצרים בסניפי מגנוליה ובהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

 

4.2.2 לקוח המעוניין לקבל החזר כספי על כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה (ובלבד שמחירם המקורי מעל 50 ש"ח) זכאי לקבל החזר כספי על הסכום ששולם בפועל.

 

4.2.3 יובהר, לקוח זכאי לקבל החזר כספי רק לאחר החזרת כל הפריטים שנרכשו באותה עסקה.

 

4.2.4 חבר מועדון המבקש החזר כספי על חלק מהפריטים אשר נרכשו באותה עסקה, זכאי להחליף את התכשיט או לקבל שובר זיכוי בלבד. לא ניתן לקבל החזר כספי עבור חלק מהתכשיטים שנרכשו באותה עסקה.

 

4.3     זיכוי:

 

4.3.1 קבלת שובר זיכוי במקרה של החזרת פריט שנרכש בתקופת המבצע תהא בהתאם למדיניות ההחזרות של מגנוליה, כמפורט במדיניות החזרת המוצרים בסניפי מגנוליה.

 

4.3.2 לקוח המבקש לקבל שובר זיכוי עבור כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה זכאי לקבל זיכוי בגין הסכום המלא ששילם עבור הפריטים שנרכשו.

 

4.3.3 לקוח המבקש לקבל שובר זיכוי עבור חלק מהתכשיטים שנרכשו באותה עסקה זכאי לקבל זיכוי באופן יחסי להנחה שקיבל באותה עסקה.

 

4.3.4 יובהר, לא יינתן שובר זיכוי עבור החלפה שניה.

 

5. אחריות

 

מגנוליה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

 

6. כללי

 

6.1     מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, ולהוסיף או לגרוע מרשימת הדגמים הנכללים במסגרת תכשיטי מבצע ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באותו אופן שבו פורסם המבצע לראשונה.

 

6.2     בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם לגבי עניין המוסדר בהם, לרבות באמצעות המדיה הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה.

 

6.3     מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תקנון המבצע יהיה כפוף למועדון לקוחות מגנוליה בשינויים המחוייבים. 

 

6.4     כל המחירים כוללים מע"מ.

 

6.5     התשלום בגין הרכישות באתר האינטרנט יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

 

6.6     על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.

 

 

    

קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ

תקנון שובר הנחה ללקוחות "אשמורת"

1. עורכת המבצע

עורכת המבצע הינה קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ (להלן - "מגנוליה") בשיתוף עם אשמורת שירותי רווחה ותרבות בע"מ (להלן - "אשמורת").

2. תקופת המבצע

2.1     רכישת ומימוש קופון ההטבה כאמור בתקנון זה תתאפשר החל מיום 6.1.2020 ועד לסיום המבצע ביום 10.3.2020, או עד גמר המלאי (1,500 שוברים), לפי המוקדם מביניהם.

2.2     מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע בכל עת בהודעה ללקוחות, באותו אופן שבו פורסם המבצע.

3. תנאי המבצע

3.1       המבצע יערך בהתאם ובכפוף להוראות התקנון המפורט להלן. השימוש בתקנון זה בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

3.2       בתקופת המבצע (עד גמר המלאי) יהיו חברי מועדון אשמורת רשאים לרכוש באתר אשמורת באינטרנט (בכתובת https://www.360itu.org.il) קופון הטבה בשווי 200 ש"ח לרכישת מוצרים בסניפי מגנוליה, בעלות מוזלת (להלן - "הקופון"). הקופון הינו אישי וחד פעמי.

            שווי הקופון במימוש באילת: 170.95 ש"ח.

3.3       חברי אשמורת אשר רכשו את הקופון באתר אשמורת כאמור, יקבלו קוד קופון לטלפון הנייד  ויהיו רשאים לרכוש באמצעותו במהלך תקופת המבצע מוצרים הנמכרים בסניפי מגנוליה.

3.4       מימוש ההטבה ייעשה בסניפי מגנוליה עם מסירת קוד הקופון לנציג המכירות בקופה.

3.5       מימוש הקופון כולל כפל מבצעים והנחות.

3.6       לא ניתן לרכוש באמצעות הקופון שוברי מתנה (Gift Cards) אשר הונפקו על ידי מגנוליה.

3.7       לא ניתן לממש במסגרת הרכישה בה ייעשה שימוש בקופון, נקודות שנצברו במסגרת מועדון מגנוליה (מימוש נקודות לא יתאפשר אף לגבי תוספת תשלום ששולמה באותה עסקה מעבר לקופון ההטבה).

 3.8      לא ניתן לצבור נקודות במסגרת מועדון מגנוליה עבור הסכום ששולם על ידי הקופון (צבירת נקודות תתאפשר רק עבור הסכום ששולם מעבר לסכום הקופון).

3.9       לא ניתן לממש את הקופון באופן חלקי או לשיעורים. לא ניתן לפצל את מימוש הקופון למספר עסקאות.

3.10      ניתן לממש קופון אחד בכל רכישה.

3.11      לא יינתן עודף בגין מימוש חלקי של שווי הקופון.

3.12      רכישת ומימוש הקופון הינה עד גמר המלאי או עד תום תקופת המבצע, לפי המוקדם. לא ניתן יהיה לממש את הקופון לאחר תום תקופת המבצע.

3.13      הקופון ניתן למימוש בסניפי מגנוליה. מובהר כי לא ניתן לממש את השובר באתר האינטרנט של מגנוליה.

3.14      הקופון אינו ניתן להחלפה או להמרה כלשהי.

4. מדיניות החלפה, זיכוי והחזר כספי בתקופת המבצע

4.1     החלפה:

4.1.1 זכאות להחליף תכשיט שנרכש במסגרת המבצע תהא בהתאם למדיניות ההחזרות של מגנוליה וכמפורט במדיניות החזרת המוצרים בסניפי מגנוליה.

4.1.2 בביצוע החלפה רשאי הלקוח להחליף את כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה או חלקם ולקבל בעבור ההחלפה תכשיט בשווי המלא של התכשיט שהוחלף.

4.2     החזר כספי:

4.2.1 מתן החזר כספי בגין תכשיט שנרכש במסגרת המבצע, יהיה בהתאם למדיניות ההחזרות של מגנוליה, כמפורט במדיניות החזרת המוצרים בסניפי מגנוליה ובהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

4.2.2 לקוח המעוניין לקבל החזר כספי על כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה (ובלבד שמחירם המקורי מעל 50 ש"ח) זכאי לקבל החזר כספי על הסכום ששולם בפועל בהפחתת 5% עמלת ביטול.

4.2.3  לעניין זה, לקוח שרכש את שובר ההטבה ומעוניין לבטל את העסקה ורוצה לקבל החזר כספי, ההחזר הכספי יינתן רק אם הלקוח הגיע תוך 2 ימי עסקים למגנוליה ורק ביחס לתשלום ששילם הלקוח מעבר לסכום השובר (לא ינתן החזר כספי על החלק ששולם בעד שובר ההטבה). ההחזר הכספי על רכישת שובר ההטבה יינתן ישירות מול אשמורת.

 

 

4.3     זיכוי:

4.3.1 קבלת שובר זיכוי במקרה של החזרת פריט שנרכש בתקופת המבצע תהא בהתאם למדיניות ההחזרות של מגנוליה, כמפורט במדיניות החזרת המוצרים בסניפי מגנוליה.

4.3.2 לקוח המבקש לקבל שובר זיכוי עבור כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה זכאי לקבל זיכוי בגין כל הסכום ששילם בפועל עבור הפריטים שנרכשו.  

4.3.3 לקוח המבקש לקבל שובר זיכוי עבור חלק מהתכשיטים שנרכשו באותה עסקה זכאי לקבל זיכוי באופן יחסי להנחה שקיבל באותה עסקה עבור אותם תכשיטים.

4.3.4  מובהר כי הזיכוי יינתן רק עבור תשלום שהוסף מעבר לסכום שובר ההטבה (לא ינתן זיכוי על החלק ששולם באמצעות שובר ההטבה).

4.3.5 יובהר, לא יינתן שובר זיכוי עבור החלפה שניה.

5. אחריות

מגנוליה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

6. כללי

6.1     מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, ולהוסיף או לגרוע מרשימת הדגמים הנכללים במסגרת תכשיטי מבצע ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באותו אופן שבו פורסם המבצע לראשונה.

6.2     מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תקנון המבצע יהיה כפוף לתקנון מועדון לקוחות מגנוליה בשינויים המחוייבים. 

6.3     כל המחירים כוללים מע"מ.

6.5     על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.

 

   קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ

עד 50% הנחה בקטגוריית ה-SALE – בסניפים בלבד

1. עורכת המבצע

עורכת המבצע הינה קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ (להלן - "מגנוליה").

2. תקופת המבצע

2.1.    בתקופה שהחל מיום 29.5.2019 יתקיים מבצע "עד 50% הנחה על קטגוריית ה-SALE בלבד בסניפי מגנוליה" (להלן - "המבצע").

2.2     מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע בהודעה ללקוחות, באותו אופן שבו פורסם המבצע.

3. תנאי המבצע

3.1.    המבצע יערך בהתאם ובכפוף להוראות התקנון המפורט להלן. השימוש בתקנון זה בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

3.2.    תכשיטים המשתתפים במבצע - מגוון תכשיטים מן התכשיטים הנרכשים ברשת מגנוליה, ונמכרים במחיר מלא ללא כפל מבצעים. במסגרת הגדרת "תכשיט" לצורך מבצע זה לא יכללו מוצרים שאינם תכשיטים ובכלל זה, אך לא רק: אביזרים, קופסאות, מוצרים נלווים, מוצרי קד"מ וכו'. 

3.3     במסגרת המבצע, כל לקוח זכאי לרכוש תכשיטים מתוך מגוון התכשיטים המשתתפים במבצע בקטגוריית ה- SALE ולקבל עד 50% הנחה בסניפי מגנוליה" (להלן - "ההנחה" ו- "אתר מגנוליה", בהתאמה).

3.4.    אין כפל מבצעים או הנחות.

3.5     המבצע יערך בהתאם לתקופת המבצע או עד מועד גמר המלאי לפי המוקדם מבניהם.  

3.6.     ניתן לממש במסגרת המבצע שוברי מתנה (Gift Card) אשר הונפקו על ידי מגנוליה.

3.7      במסגרת המבצע לא תתאפשר רכישת תכשיטים אשר תחילתם באות "O".

3.8     במסגרת המבצע ניתן לממש הטבות הצטרפות או הטבת יום הולדת.

3.9     במסגרת המבצע ניתן לצבור נקודות ולממש צבירת נקודות.

3.10   המבצע מופנה לכלל הציבור בישראל.

4. מדיניות החלפה, זיכוי והחזר כספי בתקופת המבצע

4.1     החלפה:

4.1.1 זכאות להחליף תכשיט שנרכש בתקופת המבצע תהא בהתאם למדיניות ההחזרות של מגנוליה , כמפורט במדיניות החזרת המוצרים באתר הרשת.

4.1.2 בביצוע החלפה רשאי הלקוח להחליף את כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה או חלקם ולקבל בעבור ההחלפה את הסכום ששולם בפועל.

4.1.3 במסגרת המבצע תתאפשר החלפה במחיר ששולם על המוצר.

4.2     החזר כספי:

4.2.1 מתן החזר כספי בגין תכשיט שנרכש בתקופת המבצע, יהיה בהתאם למדיניות ההחזרות של מגנוליה, כמפורט במדיניות החזרת המוצרים בסניפי מגנוליה ובהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

4.2.2 לקוח המעוניין לקבל החזר כספי על כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה זכאי לקבל החזר כספי על הסכום ששולם בפועל בניכוי של 5% משווי העסקה או בסכום של 100 ₪, הנמוך מבניהם.

4.2.3 חבר מועדון המבקש החזר כספי על חלק מהפריטים אשר נרכשו באותה עסקה, זכאי להחליף את התכשיט או לקבל שובר זיכוי בלבד. לא ניתן לקבל החזר כספי עבור חלק מהתכשיטים שנרכשו באותה עסקה.

4.3     זיכוי:

4.3.1 קבלת שובר זיכוי במקרה של החזרת פריט שנרכש בתקופת המבצע תהא בהתאם למדיניות ההחזרות של מגנוליה, כמפורט במדיניות החזרת המוצרים בסניפי מגנוליה.

4.3.2 לקוח המבקש לקבל שובר זיכוי עבור כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה זכאי לקבל זיכוי בגין הסכום המלא ששילם עבור הפריטים שנרכשו.

4.3.3 לקוח המבקש לקבל שובר זיכוי עבור חלק מהתכשיטים שנרכשו באותה עסקה זכאי לקבל זיכוי באופן יחסי להנחה שקיבל באותה עסקה.

4.3.4 יובהר, לא יינתן שובר זיכוי עבור החלפה שניה.

5. אחריות

מגנוליה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

6. כללי

6.1     מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, ולהוסיף או לגרוע מרשימת הדגמים הנכללים במסגרת תכשיטי מבצע ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באותו אופן שבו פורסם המבצע לראשונה.

6.2     בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם לגבי עניין המוסדר בהם, לרבות באמצעות המדיה הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה.

6.3     מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תקנון המבצע יהיה כפוף למועדון לקוחות מגנוליה בשינויים המחוייבים. 

6.4     כל המחירים כוללים מע"מ.

6.5     התשלום בגין הרכישות יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד.  

6.6     על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.

 

 

 

קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ

תקנון 40 ש"ח הנחה בקניה מעל 149 ש"ח בבית הקולנוע "הוט סינמה" בקניון חוצות כרמיאל

1. עורכת המבצע

עורכת המבצע הינה קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ (להלן - "מגנוליה") בשיתוף עם קניון חוצות כרמיאל ובית הקולנוע הוט סינמה "HOT CINEMA" (להלן - "הקניון" ו- "בית הקולנוע").

2. תקופת המבצע

2.1     בתקופה שתחל ביום 21.11.2019 יוכלו משתתפי אירועי בית הקולנוע בקניון חוצות כרמיאל  לקבל שובר הטבה על סך של 40 ש"ח לרכישת תכשיטים המשתתפים במבצע ברכישה מעל 149 ש"ח (להלן - "המבצע").

2.2     מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע בכל עת בהודעה ללקוחות, באותו אופן שבו פורסם המבצע.

3. תנאי המבצע

3.1       המבצע יערך בהתאם ובכפוף להוראות התקנון המפורט להלן. השימוש בתקנון זה בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

3.2       המבצע יתקיים בסניף מגנוליה בקניון חוצות כרמיאל שבכרמיאל בלבד (לא תינתן אפשרות לרכישה באתר), בהצגת שובר ההטבה.

         "שובר ההטבה" - שובר אישי וחד פעמי, בעל תקופת מימוש מוגדרת עד ליום 28.2.2020, שהתקבל מהנהלת הקניון, המקנה 40 ש"ח הנחה בעת רכישת תכשיטים מעל לסך של 149 ש"ח מתוך מגוון התכשיטים המשתתפים במבצע (להלן - "תקופת המימוש" ו- "שובר ההטבה", בהתאמה).

3.3       תכשיטים המשתתפים במבצע - מגוון תכשיטים מן התכשיטים הנרכשים ברשת מגנוליה, שאינם תכשיטי מבצע, ואשר נמכרו במחירו המלא ללא כפל מבצעים. במסגרת הגדרת "תכשיט" לצורך מבצע זה לא יכללו מוצרים שאינם תכשיטים ובכלל זה, אך לא רק: אביזרים, קופסאות, מוצרים נלווים, מוצרי קד"מ, וכו'. 

3.4       במסגרת המבצע, יתאפשר לכל לקוח אשר יקבל את שובר ההטבה, לרכוש תכשיטים מהתכשיטים המשתתפים במבצע בסניף מגנוליה שבקניון חוצות כרמיאל בסך של 149 ש"ח ומעלה ולקבל הנחה של 40 ש"ח בהצגת שובר ההטבה בלבד.

3.5       שובר ההטבה לא כולל כפל מבצעים או הנחות. 

3.6       ניתן להשתמש באמצעות שימוש בשוברי קניה אשר הונפקו על ידי מגנוליה בגין קניה קודמת ו/או אחרים רק בסניפי הרשת של מגנוליה.

3.7       לא ניתן לרכוש באמצעות שובר ההטבה שוברי מתנה (Gift Card) אשר הונפקו על ידי מגנוליה.

3.8       ניתן לממש במסגרת הרכישה בשובר ההטבה שוברי מתנה (Gift Card) אשר הונפקו על ידי מגנוליה ברכישות בסניפים.

3.9       לא ניתן לממש את ההטבה על תכשיטים שתחילתם באות "O".

3.10      ניתן לצבור נקודות במועדון על החלק ששולם בעסקה ללא שובר ההטבה.

3.11      לא ניתן לממש את שובר ההטבה באופן חלקי או לשיעורים או לפצל למספר עסקאות שונות.

3.12      ניתן לממש שובר הטבה אחד בכל רכישה.

3.13      מימוש שובר ההטבה הינו חד פעמי בקניית תכשיטים המשתתפים במבצע ואינו ניתן להחלפה או להמרה בכסף או שווה כסף.

3.14      לא ניתן יהיה לממש את שובר ההטבה לאחר תום תקופת המבצע.

3.15      לא ינתן עודף ו/או זיכוי כספי בגין שימוש חלקי בשובר ההטבה.

3.16      את שובר ההטבה יש למסור לנציגת המכירה בסניף מגנוליה בקניון במימוש ההטבה.

4. מדיניות החלפה, זיכוי והחזר כספי בתקופת המבצע

4.1     החלפה:

4.1.1 זכאות להחליף תכשיט שנרכש בתקופת המבצע תהא בהתאם למדיניות ההחזרות של מגנוליה וכמפורט במדיניות החזרת המוצרים בסניפי מגנוליה.

4.1.2 בביצוע החלפה רשאי הלקוח להחליף את כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה או חלקם ולקבל בעבור ההחלפה את הסכום המלא בו נרכש/ו התכשיט/ים.

4.1.3 במסגרת המבצע תתאפשר החלפה במחיר ששולם על המוצר.

4.2     החזר כספי:

4.2.1 מתן החזר כספי בגין תכשיט שנרכש בתקופת המבצע, יהיה בהתאם למדיניות ההחזרות של מגנוליה, כמפורט במדיניות החזרת המוצרים בסניפי מגנוליה ובהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

4.2.2 לקוח המעוניין לקבל החזר כספי על כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה (ובלבד שמחירם המקורי מעל 50 ש"ח) זכאי לקבל החזר כספי על הסכום ששולם בפועל בהפחתת 5% עמלת ביטול.

          לעניין זה, לקוח שרכש את שובר ההטבה ומעוניין לבטל את העסקה ורוצה לקבל החזר כספי, ההחזר הכספי ינתן רק אם הלקוח הגיע תוך 2 ימי עסקים למגנוליה והוסיף תשלום מעבר לסכום שובר ההטבה ורק על התשלום זה יינתן ההחזר (לא ינתן החזר כספי על החלק ששולם בעד שובר ההטבה).

4.2.3 חבר מועדון המבקש החזר כספי על חלק מהפריטים אשר נרכשו באותה עסקה, זכאי להחליף את התכשיט או לקבל שובר זיכוי בלבד. לא ניתן לקבל החזר כספי עבור חלק מהתכשיטים שנרכשו באותה עסקה.

4.3     זיכוי:

4.3.1 קבלת שובר זיכוי במקרה של החזרת פריט שנרכש בתקופת המבצע תהא בהתאם למדיניות ההחזרות של מגנוליה, כמפורט במדיניות החזרת המוצרים בסניפי מגנוליה.

4.3.2 לקוח המבקש לקבל שובר זיכוי עבור כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה זכאי לקבל זיכוי בגין הסכום המלא ששילם עבור הפריטים שנרכשו.

          לעניין זה, לקוח שרכש את שובר ההטבה ורוצה לקבל זיכוי, הזיכוי ינתן רק אם הלקוח הוסיף תשלום מעבר לסכום שובר ההטבה ורק על התשלום זה יינתן הזיכוי (לא ינתן זיכוי על החלק ששולם בעד שובר ההטבה).

4.3.3 לקוח המבקש לקבל שובר זיכוי עבור חלק מהתכשיטים שנרכשו באותה עסקה זכאי לקבל זיכוי באופן יחסי להנחה שקיבל באותה עסקה.

4.3.4 יובהר, לא יינתן שובר זיכוי עבור החלפה שניה.

5. אחריות

מגנוליה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

6. כללי

6.1     מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, ולהוסיף או לגרוע מרשימת הדגמים הנכללים במסגרת תכשיטי מבצע ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באותו אופן שבו פורסם המבצע לראשונה.

6.2     מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תקנון המבצע יהיה כפוף לתקנון מועדון לקוחות מגנוליה בשינויים המחוייבים. 

6.3     כל המחירים כוללים מע"מ.

6.4     התשלום בגין הרכישות בסניפי מגנוליה יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, מזומן אוGift Card.

6.5     על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.