מדיניות פרטיות

כללי

1. מדיניות הפרטיות באתר הבית של קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ, ח.פ. 51-399425-1 (להלן -  "מדיניות הפרטיות", "האתר" ו- "מגנוליה", בהתאמה).

2. מטרת מדיניות פרטיות זאת הינה להבהיר ולהסביר את מדיניות הפרטיות בדבר השימוש באתר ואת השימושים במידע שנמסר למגנוליה על ידי משתמשי האתר או שנאסף על ידי מגנוליה במסגרת השימוש באתר או באמצעות שיתופי פעולה. כמו כן, להבטיח כי הנתונים אודותייך יישמרו במאגרי מידע רשומים לפי חוק אצל רשם מאגרי המידע וכי השימוש בהם יעשה בהתאם להסכמתך ולהוראות החוק.

יצויין כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך ובהסכמך.

3. המדיניות לא חלה על מידע אשר הוחרג במפורש מתחולתה של המדיניות, לרבות במסגרת תקנון תנאי השימוש באתר, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

4. אנא קראו נספח מדיניות פרטיות זה ואת תקנון תנאי השימוש באתר (להלן - "התקנון" או "תנאי השימוש") לפני השימוש באתר ולפני העברת נתונים אישיים (כגון שם, כתובת, דוא"ל וכדו') למגנוליה באמצעות האתר (לרבות במסגרת שימוש במועדון לקוחות מגנוליה באמצעות האתר). מסמך זה מהווה חלק מתקנון האתר ויש לקרוא מסמכים אלה יחד.

5. השימוש באתר מותנה בהסכמתך למדיניות זו ולתנאי השימוש. בעצם השימוש והצפיה באתר ו/או העברת פרטים במסגרתו, מאשר המשתמש כי קרא את תנאים אלה והוא מסכים לאמור בהם.

6. מגנוליה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות מסמך זה ו/או התקנון ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם או בנוסף להם להסדרת תנאי השימוש באתר. המשתמשים מתבקשים לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאיו המעודכנים.

7. האמור במסמך זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים ולגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.

8. הכותרות במסמך זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות המשתמשים בלבד.

9. בכל מקום במסמך זה בו כתוב "אנו" או "שלנו" וכיו"ב וכן "מגנוליה" או "החברה" הכוונה היא למגנוליה וכל מי מטעמה (לרבות מפעילי ומנהלי האתר).

 

איסוף מידע

10.   מגנוליה עשויה לאסוף ולשמור כל מידע אודות גולשי ומשתמשי האתר שהועבר על ידם או שנאסף על ידה כתוצאה ו/או בקשר עם שימושם באתר. מידע זה מורכב משני סוגים:

10.1 "מידע אקטיבי" - מידע או מידע אישי משמעו כל מידע מזהה אודותייך אשר תמסור במסגרת הרשמתך לאתר וכל מידע מזהה אשר ייאסף אודותייך אגב הצטרפותך לאתר, לקמפיין או פעילות כלשהי (כגון: שם, כתובת, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, דוא"ל, טלפון וכו') והנמסר על ידי המשתמש לצרכים שונים (כגון רכישה באמצעות האתר, רישום למועדון לקוחות מגנוליה, רישום לצפיה בתוכן ו/או שירות הניתן באתר והדורש רישום ספציפי, אם קיים, פניה למוקד שירות לקוחות וכיו"ב). לענין זה נציין כי במהלך הצפיה והשימוש באתר ישנם תכנים ו/או שירותים שונים אשר הצפיה ו/או השימוש בהם דורשים לעתים הליך רישום, לרבות רישום למועדון לקוחות מגנוליה, במסגרתו ייתכן והמשתמש יידרש למסור פרטים אישיים (אלא אם כן מגנוליה תחליט אחרת במועד כלשהו). מובהר כי המשתמשים אינם מחוייבים, כאמור, (על פי חוק או אחרת) למסור פרטים אלה או פרטים אחרים כלשהם לחברה, אולם ייתכן כי אי מסירתם יגביל את הצפיה ו/או השימוש באתר ו/או חלקו (לרבות לצורך ביצוע פעולות במסגרת מועדון לקוחות מגנוליה).

         כמו כן, פרטי תשלום והזמנות (כגון כרטיס אשראי בו בוצעה העסקה, פרטי הקשר, הזמנותייך ו/או כל מידע אשר שעשוי להיות קשור לרכישתך) עשוי להישמר במאגר המידע של מגנוליה על מנת לעבד מידע זה ולאפשר שליחה יעילה של המוצרים אותם הזמנת ולהקל ברכישות עתידיות.  לצורך כך אנו נשתף צדדים שלישיים בפרטים למטרת ביצוע והשלמת ההזמנה בלבד.

10.2 "מידע פאסיבי" - מידע הנאסף מבלי שנמסר באופן אקטיבי על ידי המשתמשים (כגון: סוג הדפדפן בו משתמש הגולש באתר, ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובת IP של הגולש, נתוני גלישה, אתרים ותכנים מועדפים על הגולש, מיקום ממנו בוצעה ההרשמה, זמני גישה לשירות ועוד).

לעניין זה, מובהר כי האתר עשוי לכלול ו/או לעשות שימוש בתוכנות ו/או טכנולוגיות זיהוי ו/או מעקב למיניהן כגון "עוגיות"/"קוקיס" ("Cookies"). תוכנות ויישומים אלה מאפשרים איסוף מידע על הגולשים (כגון מידע בדבר ההעדפות האישיות שלהם) וזאת בין היתר לצורך תפעול תקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, שיפור השירות למשתמשים, שיפור מוצרי החברה, אימות פרטים שהועברו באמצעות האתר, אבטחת מידע וכיו"ב. לעתים, הפעלת תוכנות ויישומים אלו מותנית באישור המשתמש, אולם מובהר כי לא בכל המקרים מתבקש אישור כאמור. יצוין כי לעתים ניתן לחסום את השימוש בתוכנות הנ"ל (או למחוק אותן מהדיסק הקשיח של מחשב המשתמש, במידה ונשמרו שם) באמצעות דפדפן האינטרנט, אולם החברה אינה אחראית ו/או שולטת על האמור ועל משתמש המעוניין לעשות כן לבדוק אפשרות זו בהתאם לדפדפן בו הוא משתמש. מכל מקום, יש לזכור כי מחיקת קוקיס או הפסקת קבלתן, עלולות למנוע או להגביל את הגישה לאתר ו/או חלקים ממנו. ייתכן שהמידע שייאסף ישמש לצורך הצגת מודעות או הצעות למוצרים ולשירותים שונים של מגנוליה. המידע בקוקיס מוצפן ומגנוליה נוקטת באמצעים מקובלים ועושה כל שביכולתה על מנת שהמידע יהיה מאובטח.

11.   מגנוליה רשאית לאסוף ולשמור כל מידע כאמור לעיל (הן אקטיבי והן פאסיבי) בכל אופן ודרך ולכל תקופה שתבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי מגנוליה עשויה לאסוף הן מידע אישי של משתמשים והן מידע שאינו מזוהה, בין היתר לצורך שיפור האתר, מוצרי החברה, חווית השימוש, השירותים הניתנים על ידה, שיפור טכנולוגי, מחקרי שיוור למטרות עסקיות כלכליות וכיו"ב. בנוסף, מובהר כי מגנוליה רשאית לכלול את המידע שנאסף כאמור במאגר המידע שברשותה.

12.   יודגש כי מסירת מידע תלויה בהסכמתך וברצונך ולא חלה עליך כל חובה (חוקית או אחרת) למסירת מידע מטעמך והינך רשאי שלא למלא את השדות המיועדים למידע כאמור ו/או חלקו (אולם, כאמור, קיימים פרטים שמסירתם הינה תנאי לצפיה ולשימור בתוכן האתר - לרבות לצורך ביצוע פעולות במסגרת מועדון לקוחות מגנוליה).

 

שליחת עדכונים ומידע פרסומי

13.   על ידי הזנת מידע לאתר על ידי המשתמש במסגרת הליך ההרשמה למועדון לקוחות מגנוליה ו/או במסגרת רכישה באמצעות האתר ו/או הזנת כל מידע ו/או כל חומר אחר דרך האתר, המשתמש מאשר למגנוליה להשתמש במידע, כאמור, ולשמור אותו במאגר המידע המנוהל על ידי מגנוליה (להלן - "מאגר המידע"). וכן, מאשר המשתמש כי מגנוליה תהיה רשאית לעשות בפרטים שמסר שימוש לצורך דיוור ישיר (לרבות באמצעות: דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר לרבות MMS, SMS, מערכת חיוג אוטומטית וכיו"ב) של כל מידע הנוגע למגנוליה, למוצריה, להטבות הניתנות על ידה (לרבות הטבות לרכישת מוצרים של צדדים שלישיים) וכיו"ב וכל שימוש אחר המותר לפי דין, והכל מבלי שהשימוש ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה את המשתמש בכל סעד ו/או פיצוי ו/או תמורה כלשהם.

14.   המשתמש רשאי לבטל הסכמתו זו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב על כך למגנוליה באמצעות כתובת הדואר האלקטרונית: [email protected], ו/או באמצעות לחיצה על מקש "הסר" ומגנוליה תפעל בהתאם להודעת המשתמש, תוך 7 ימי עסקים מעת שהתקבלה אצלה ההודעה כאמור. מובהר כי כל עוד לא התקבלה אצל מגנוליה בקשה להסרה מהמאגר ו/או הדיוור כאמור, אין מגנוליה בודקת את עדכניות ונכונות הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ו/או הרלבנטיות בדיוור חומר פרסומי כלשהו לאותו משתמש והיא תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים שנאספו בהתאם לשיקול דעתה כאמור במסמך זה לעיל.

 

העברת מידע לצדדים שלישיים

15.   המידע שנמסר לנו על ידי המשתמשים ו/או נאסף על ידינו במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר, יישמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ותקנותיו ולכל דין. המידע כאמור יישמר במאגרי מגנוליה, על פי שיקול דעתה, והוא לא יועבר לצדדים שלישיים מלבד שותפים עסקיים ו/או גופים המספקים למגנוליה או מי מטעמה שירותים ו/או שמגנוליה עורכת איתם שיתופי פעולה.

16.   על אף האמור בסעיף 15 לעיל, מגנוליה רשאית להעביר לצדדים שלישיים כלשהם מידע שהועבר לה על ידי משתמשים או שנאסף על ידה במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות מידע אישי, מבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך במקרים הבאים:

  • אם מגנוליה סבורה כי מסירת המידע דרושה למניעת נזק או פגיעה חמורה למשתמש בגופו  או ברכושו ו/או של צדדים שלישיים.
  • אם תבקש להפעיל או לרכוש מוצרים או שירותים מצדדים שלישיים דרך האתר, יועבר לצדדים אלה המידע הדרוש לצורך השלמת התההליך ומתן השירות עבורך.
  • אם מסירת המידע נדרשת מכח הדין ו/או צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מוסמכת כלשהי ו/או לצורך מניעת ביצוע עבירה.
  • אם משתמש מפר את תנאי השימוש באתר מגנוליה או מבצע פעולות אסורות על פי דין (לרבות ניסיון לביצוע פעולות שכאלה).
  • לצורך טיפול בדיווחים או בקשות שלך במסגר האתר או השתתפותך בפעילות או קמפיין המחייבים שיתוף פעולה עם נותני שירותים קשורים
  • אם קיימת מחלוקת ו/או טענה ו/או תביעה ו/או סכסוך משפטי בין מגנוליה ו/או משתמש באתר וכן לצורך שימוש בהליכים משפטיים אחרים בהם מגנוליה מעורבת, בהתאם לצורך ולשיקול דעת מגנוליה.
  • אם מגנוליה תתמזג עם גורמים אחרים, תמכור את פעילותה, תשנה את הבעלות בה, תעביר את עסקיה (כולם או חלקם) לצד ג' כלשהו וכיו"ב - במקרה זה רשאית מגנוליה להעביר את המידע שאגרה אודות המשתמשים, וכל חומר אחר שבידה, לאותו גורם.

 

שרת

17.   יתכן שהשרת המארח את האתר יהא ממוקם מחוץ לישראל. בכל מקרה אנו נאסוף, נעבד ונשתמש במידע אודות הגולשים אך ורק בהתאם לאמור בהודעת פרטיות זו.

 

עיון במידע

18.   כל משתמש זכאי לפנות אלינו לצורך עיון במידע המתייחס אליו והמצוי במאגר המידע של מגנוליה. בנוסף, זכאי המשתמש לבקש שינוי ו/או תיקון המידע לגביו אם אינו נכון, שלם או מדוייק שנשמר אצלנו ו/או מחיקתו, והכל בהתאם להוראות הדין וחוק הגנת הפרטיות. יצוין כי על אף האמור לעיל, החברה רשאית לשמור במאגריה מידע לגבי המשתמש אשר נאסף על ידה באופן עצמאי ו/או שאינו משמש אותה לצורך פניה למשתמש (כגון מידע הדרוש לחברה או מסייע לה בפעילותה העסקית) והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

 

אבטחת מידע

19.   באתר זה מיושמים מערכות ונהלים לאבטחת המידע באמצעות אמצעי אבטחה טכנולוגייים וארגוניים מתקדמים הנאגר במטרה לצמצם חדירה לא רצויה אליו, ניצול מקרי או מכוון, אובדן והרס. עם זאת, מובהר כי הפעולות שאנו נוקטים לאבטחת המידע אינן מספקות הגנה מלאה. לאור האמור, מגנוליה אינה מתחייבת כי המידע וכל הכלול באתר ובשירותים הניתנים בו, חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם והיא אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע שנמסר ו/או נאסף ביחס למשתמשים. לפיכך, אנו ממליצים למשתמשים לנקוט בזהירות במוסרם מידע דרך רשת האינטרנט בכלל ולפני מסירת מידע כאמור לאתר יש לשקול את התועלות והסיכונים הכרוכים בהעברת המידע כאמור.

       מגנוליה לא תישא באחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהו שעלול להיגרם שלא בשליטתה.

 

אתרים של צדדים שלישיים

20.   האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים המופעלים בידי צדדים שלישיים אשר אינם בשליטתנו או באחריותנו ועל המשתמש לשים לב כי לא חלה על האתרים הודעת מדיניות פרטיות זו ולברר את המדיניות הננקטת על ידם בענין.

       ככל שתלחץ על קישור של צדדים שלישיים אתה עושה זאת על אחריותך שכן איננו שולטים ואייננו אחראים למאפייני אתרים אלה, לתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות בהם.

 

גולשים שהינם מתחת לגיל 18

21.   ההרשמה לאתר או לכל שירות דרכו, והצטרפות לכל קמפיין או פעילות של מגנוליה הינה לגילאי 18 ומעלה בלבד.

מגנוליה רואה חשיבות רבה בהגנת הפרטיות של קטינים (מתחת לגיל 18) והיא אינה אוספת או משתמשת במודע במידע אישי שלהם באתר. קטינים המשתמשים באתר, מחוייבים לדווח על היותם קטינים למגנוליה ולהציג לה יפוי כח של הורה /או אפוטרופוס טרם מסירת מידע מטעמם. מכל מקום, אם נודע למשתמש כי קרובו הקטין מסר מידע באמצעות האתר הוא מוזמן לפנות אלינו לצורך מחיקת מידע זה.

 

הדין החל וסמכות שיפוט

22.   הדין החל על ובקשר למדיניות פרטיות זו והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד (בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו"ל).

23.   סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם מדיניות פרטיות זו והשימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

 

 שונות

24.   מסמך זה אינו יוצר ולא יפורש כיוצר כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עבודה, סוכן או שלוח בינך לבין מגנוליה.

       אם הוראה ממסמך זה תימצא בלתי חוקית, בטלה או בלתי הפיכה מכל סיבה שהיא, הוראה זו תימחק ממדיניות הפרטיות ולא תשפיע על חוקיות ותקפות שאר תנאי והוראו המסמך.

פנה אלינו

25.   ניתן לפנות אלינו בכל הקשור במדיניות הגנת הפרטיות, לרבות בקשר עם מידע אשר הועבר מטעמך לאתר ו/או נאסף אודותיך אצלנו בעקבות שימושך באתר, באמצעות עמוד "צור קשר" באתר ו/או פניה טלפונית למוקד שירות הלקוחות שלנו טל: 09-7687606 בשעות הפעילות או בכתובת: התע"ש 23 כפר סבא ואנו נשתדל להתייחס לפנייתך בהקדם האפשרי.

אם הינך סבור כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהו, על יד כל גורם, אנא פנה אלינו באחת מהדרכים הנ"ל.